Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.1. Klaar incasso VOF (hierna Klaar incasso) met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Stationslaan 13, bus 2 is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0654.925.984.

1.2. Alle door Klaar incasso afgesloten overeenkomsten en aanvaarde opdrachten zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden.

1.3. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Klaar incasso en de cliënt, die bij het ondertekenen van een overeenkomst of de toekenning van een opdracht erkent deze voorwaarden te aanvaarden. Als er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, dan blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Een overeenkomst of samenwerking komt tot stand zodra de ontvangst van de te innen facturen schriftelijk door Klaar incasso werd bevestigd. Vanaf dat moment is de cliënt betaling verplicht.

2.2. Elke annulering van een opdracht, elke wijziging van een opdracht of het beëindigen van de samenwerking door de cliënt dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig na de uitdrukkelijke aanvaarding ervan door Klaar incasso. In geval van aanvaarding van de annulering is de cliënt, steeds de vergoeding van de reeds geleverde prestaties verschuldigd tenzij Klaar incasso een hogere schade aantoont.

2.3. Klaar incasso beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan Klaar incasso heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men in opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan Klaar incasso. Degene die een opdracht plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Klaar incasso besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en zal deze naar best vermogen uitvoeren. Indien en voor zover de goede uitvoering van een opdracht dit vereist, heeft Klaar incasso het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onder aanneming.

3.2. Klaar incasso is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De uitvoeringstermijnen worden door haar enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Klaar incasso, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.3. De cliënt bezorgt Klaar incasso in elk stadium van de uitvoering van de samenwerking, tijdig alle gegevens en documenten die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de opdrachten. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Klaar incasso zijn verstrekt, heeft Klaar incasso het recht de uitvoering van haar opdrachten op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de cliënt te factureren.

3.4. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. Klaar incasso behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

3.5 Klaar incasso behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en of liquiditeitspositie van de cliënt in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, gerechtelijk akkoord, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij Klaar incasso of derden, …).

3.6  Indien Klaar incasso na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens het uitvoeren van de prestaties omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft Klaar incasso het recht om vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de cliënt.

Artikel 4 – Prijs

4.1. De overeenkomst is gesloten aan de prijzen die bij de aanvang van de samenwerking werden meegedeeld.

4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de cliënt.

Artikel 5 – Betaling

5.1. De facturen van Klaar incasso zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar.

5.2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet herleidbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100,00 euro zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3. In geval van niet naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de cliënt niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de cliënt, heeft Klaar incasso het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, haar prestaties op te schorten ofwel de samenwerking als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

5.4. Facturen van Klaar incasso dienen in geval van betwisting door de cliënt middel van een aangetekende brief geprotesteerd te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Artikel 6 – Overmacht

6.1. Indien Klaar incasso de opdrachten niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft Klaar incasso het recht om aan de samenwerking een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de cliënt.

6.2. Bij overmacht worden de verplichtingen van Klaar incasso opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht om prestaties te leveren en haar opdrachten uit te voeren zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

6.3 Indien Klaar incasso bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Klaar incasso gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. Alle klachten in verband met de geleverde diensten  moeten op straffe van verval binnen 8 kalenderdagen na de levering gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven.

7.2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Klaar incasso de keuze de gebreken te herstellen conform de opdracht of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3. De schadevergoeding waartoe Klaar incasso aansprakelijk kan zijn, zal maximaal 20% van te factureren waarde bedragen,  wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is. In geval de cliënt aanspraak meent te kunnen maken op een dergelijke vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4. De cliënt blijft te allen tijde aansprakelijk voor de juistheid en de inhoud van de aangeleverde gegevens aan Klaar incasso. Daarnaast zal Klaar incasso niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade die voortvloeit uit de laattijdige aanlevering van de gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de opdrachten. Zij zal evenmin aansprakelijk gehouden kunnen worden voor het verlies van een zending door derden.

7.5. Klaar incasso zal bovendien niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van winstderving.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

8.1. De documenten en bestanden die voor of na de totstandkoming van de samenwerking aan de cliënt ter beschikking werden gesteld, zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Klaar incasso. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de cliënt worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. Eventuele software en de broncode zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Klaar incasso. Zij mogen eveneens zonder toestemming van deze laatste niet door de cliënt worden gekopieerd of doorgegeven.

8.2. Klaar incasso is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de door haar geleverde diensten met vermelding van de identiteitsgegevens van de cliënt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Geheimhouding

9.1. Klaar incasso verbindt zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de cliënt of uit andere bronnen heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit als zodanig door de cliënt of de andere partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Klaar incasso gehouden is om vertrouwelijke informatie aan de rechtbank of aan een door de rechtbank aangewezen derde te verstrekken en indien Klaar incasso zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk toegestaan recht van verschoning, dan is Klaar incasso niet gehouden tot schadevergoeding en is de cliënt niet gerechtigd tot beëindiging van zijn overeenkomst.

Artikel 10 – Varia en geschillenregeling

10.1. Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan het recht van Klaar incasso om alle andere wettelijke of contractuele rechten die aan haar toekomen uit te oefenen.

10.2. Het is de cliënt verboden om zijn rechten en verplichtingen onder de met Klaar incasso afgesloten overeenkomst over te dragen aan een andere partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Klaar incasso. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

10.3. Een eventueel in gebreke blijven van Klaar incasso om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

10.4. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig zouden zijn, zullen Klaar incasso en de cliënt in onderling overleg treden om de nieuwe bepalingen op te maken, ter vervanging van de nietige bepalingen.

10.5. In de relatie tussen Klaar incasso en de cliënt is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door Klaar incasso worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren onverminderd het recht voor Klaar incasso om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.